Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Ορολογίας

Μεταναστευτικού & Διοικητικού Δικαίου

ελληνικός όρος

κοινωνική ένταξη

μετάφραση

social integration

ορισμός στο νόμο

Η πολιτική της κοινωνικής ένταξης αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Οι πολίτες τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία αποκτούν δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως και οι Ελληνες πολίτες. Βασική τους υποχρέωση είναι ο σεβασμός της έννομης τάξης και των θεμελιωδών αξιών της ελληνικής κοινωνίας. (αρθ. 128, παρ. 1, ν.4251/2014)

παραπομπή στο νόμο

αρθ. 128, παρ. 1-3, ν.4251/2014

  • Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ('Λεξικό Τριανταφυλλίδης'), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη

ΛΚΝ

  • European Migration Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης)

EMN

(social inclusion) a framework for national strategy development, as well as for policy coordination between the EU Member States, on issues relating to tackling poverty and social exclusion.

  • International Organization for Migration (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - ΔΟΜ)

IOM

the two-way process of mutual adaptation between migrants and the societies in which they live, whereby migrants are incorporated into the social, economic, cultural and political life
of the receiving community. It entails a set of joint responsibilities for migrants and communities, and incorporates other related notions such as social inclusion and social cohesion.

  • United Nations High Commissioner for Refugees (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)

UNHCR

-

  • European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

EC

-

  • United States Citizenship & Immigration Services (Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης Ηνωμένων Πολιτειών)

USCIS

-

  • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής

ΕΛΙΑΜΕΠ

H κοινωνική ένταξη είναι μια δυναμική, συνεχής και πολυδιάστατη διαδικασία που αφορά τόσο τον γηγενή πληθυσμό, όσο και τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα. Συντελείται σε τρία επίπεδα: το θεσμικό, το συλλογικό και το ατομικό. Η επιτυχή έκβασή της προϋποθέτει διπλή και αμφίδρομη προσαρμογή αφενός του μετανάστη στις νέες συνθήκες της ζωής του και αφετέρου της ελληνικής κοινωνίας στην έλευση και εγκατάσταση ανθρώπων από άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνονται σεβαστά τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των τελευταίων έτσι ώστε να διευκολύνεται η ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Η κοινωνική ένταξη διαφέρει από την κοινωνική αφομοίωση. Η ένταξη προϋποθέτει ότι οι μετανάστες φέρουν στην κοινωνία εγκατάστασης τις παραδόσεις τους και τα ήθη τους και προσαρμόζουν αυτά στις νέες συνθήκες, αλλάζοντας παράλληλα και την χώρα της εγκατάστασης τους. Αντίθετα η αφομοίωση προϋποθέτει ότι οι μετανάστες εγκαταλείπουν εντελώς την ταυτότητά τους και αφομοιώνονται πλήρως στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Η διαχείρισή της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

συναφείς όροι (EL)

-

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.

συναφείς όροι (EN)

social inclusion, social incorporation, social cohesion

πληροφορίες

-

πηγή πληροφοριών

-