Κιβωτός

.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η «Κιβωτός online» είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα που αφορά στη διαχείριση της νόμιμης Μετανάστευσης, το θεσμικό πλαίσιο της οποίας ορίζεται, ως επί το πλείστον, από τις διατάξεις του ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80/01-04-2014). Ακολουθώντας τεχνολογικές καινοτομίες που επιτρέπουν την κατάτμηση της διαθέσιμης νομικής πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα κατανόησης και παράστασης, αποτελεί μία και ενιαία ψηφιακή πηγή των διατάξεων του ν.4251/2014, των εφαρμοστικών του αποφάσεων, εγγράφων συναρμόδιων φορέων αλλά και Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών. Κατά συνέπεια εγκιβωτίζει μέσω συμπαγούς κωδικοποίησης, το σύνολο των πηγών και 'διαδικασιών' δικαίου για τη Μετανάστευση. 

Αποτελεί μία και ενιαία ψηφιακή πηγή των διατάξεων όχι μόνο του ν.4251/2014 αλλά της διαχρονίας της θεσμικής παραγωγής στον τομέα, περιλαμβάνοντας εκατοντάδες έγγραφα, έτοιμα για λήψη, που αφορούν στο σύνολο των τύπων αδειών διαμονής που χορηγεί η Ελλάδα, τις διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούνται αλλά και χρήσιμα έγγραφα της ευρωπαϊκής και διεθνούς βιβλιογραφίας στο αντικείμενο. Η αναζήτηση της πληροφορίας γίνεται μέσω συνδυαστικής, ταυτόχρονης χρήσης μέχρι και 9 επάλληλων φίλτρων.

Ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR θα φιλοξενήσει την ψηφιακή μορφή του βιβλίου μου "Από το 'δελτίον ταυτότητος' στα 'βιομετρικά δεδομένα: Ιστορική αναδρομή της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην Ελλάδα (1849-2018)". Όπως ισχύει οριζόντια για όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της ενότητας "Immigration" του Civilitas.GR, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται βρίσκονται υπό καθημερινή επικαιροποίηση και ανανέωση, ως εκ τούτου η πλήρης μετατροπή του φυσικού βιβλίου σε ψηφιακή μορφή συμβατή με τα αισθητικά και τεχνικά πρότυπα του Civilitas.GR, θα είναι μία βηματική, εξελικτική διαδικασία.

Ιστορική αναδρομή της μεταναστευτικής νομοθεσίας

1849-2018

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Η παρούσα προσέγγιση τυποποιεί τη διαδικασία χορήγησης/ανανέωσης μιας άδειας διαμονής, καταγράφοντας όλα τα διοικητικά στάδια και με τρόπο βηματικό και αλγοριθμικό τα ομαδοποιεί σε συναφείς εννοιολογικές κατηγορίες, παρέχοντας παράλληλα επιπλέον πληροφορίες για κάθε διαδικασία, σε κάθε στάδιο. Με τη μέθοδο αυτή, η Διοίκηση διαθέτει πλέον ένα ευέλικτο εργαλείο προκειμένου να ομογενοποιήσει την εικόνα και τις διαδικασίες της προς το συναλλασσόμενο κοινό, αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξοικονομώντας υλικούς και άυλους πόρους από την τετριμμένη επανάληψη κυκλικών ενεργειών.

Τυποποίηση συναλλαγής με την Υπηρεσία

One-Stop Shop:

Οδικός χάρτης

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ο 'Οδικός Χάρτης για τη Νόμιμη Μετανάστευση ' είναι ένα Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System) το οποίο μέσα από δομημένες ερωταπαντήσεις (ή 'σενάρια ζωής') καθοδηγεί τον εργαζόμενο στις υπηρεσίες Μετανάστευσης και κατά συνέπεια τον συναλλασσόμενο πολίτη τρίτης χώρας στο να επιλέξει τον τύπο της άδειας διαμονής που επιθυμεί και μπορεί να αποκτήσει. Τα σημεία εκκίνησης και οι οντολογικές παραδοχές της προσέγγισής μου δεν αποτελούν φυσικά ερμηνευτικό μονόδρομο ενώ αποτελούν μία μόνο από τις πολλές προσεγγίσεις μοντελοποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν στο αντικείμενο. 

Λεξικό Ορολογίας

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το μάνατζμεντ της Μετανάστευσης χρειάζεται συχνά πρόσβαση σε ορισμούς και ορολογία στην Αγγλική γλώσσα, όχι μόνο σε όρους δικαίου αλλά και καθημερινής διοικητικής συναλλαγής. Επικοινωνία με αρχές του εξωτερικού, εξυπηρέτηση πολιτών που δεν μιλούν ελληνικά αλλά ακόμα και η πρόσβαση σε ξενόγλωσσες πηγές πληροφοριών (επιστημονικές μελέτες, ξένη νομοθεσία, ειδησεογραφία, κτλ), επιβάλλουν τη δημιουργία ενός Ελληνο-Αγγλικού Λεξικού Όρων Μεταναστευτικού Δικαίου, ο οποίος θα φιλοξενεί τους ελληνικούς όρους με την αγγλική τους ερμηνεία, συνοδευόμενους από παραπομπές ως προς τη χρήση τους στο νόμο καθώς και ιστορικές πληροφορίες όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Η άσκηση αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης συνεπάγεται μεταξύ άλλων και την αγαστή και κυρίως ταχεία επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Αδειών Διαμονής της χώρας, προκειμένου να διεκπεραιωθούν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών μεταξύ συναρμόδιων Υπηρεσιών. Στο εργαλείο αυτό, γίνεται χρήση των χαρτών της Google προκειμένου να παρουσιαστούν σε ένα ενιαίο σημείο όλες οι Υπηρεσίες, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τη διοικητική τους φυσιογνωμία, μέσα από τη στατιστική απεικόνιση του αντικειμένου εργασίας τους.

Γεωγραφικός & Διοικητικός χάρτης

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

H ενότητα αυτή παρέχει στους επισκέπτες δημοσίους υπαλλήλους ένα διαδραστικό Φόρουμ συζητήσεων προκειμένου να συζητούνται μεταξύ τους ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του νόμου αλλά και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών κτλ.

Forum συζητήσεων

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ