Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

'Κιβωτός' online

Πληροφοριακό Σύστημα για τη Μετανάστευση

Στη σελίδα αυτή ο επισκέπτης αναζητά τύπους αδειών διαμονής στο Πληροφοριακό Σύστημα της 'Κιβωτός online' με τρόπο απλό ή σύνθετο. Κατά τη διαδικασία της 'Απλής Αναζήτησης", παρέχονται στον επισκέπτη οι συνηθέστερες άδειες διαμονής με φθίνουσα σειρά δημοφιλίας ενώ κατά τη 'Σύνθετη Αναζήτηση', ο επισκέπτης είναι ελεύθερος να αναζητήσει πληροφορίες για οποιαδήποτε τύπο άδειας διαμονής του 'Κώδικα Μετανάστευσης', μέσα από επάλληλα μενού εννοιολογικά υπερκείμενης και υποκείμενης πληροφορίας.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων επιλογών στα μενού και υπομενού της 'Σύνθετης Αναζήτησης', το Σύστημα εντοπίζει τον αναζητηθέντα τύπο άδειας διαμονής, φορτώνει τις σχετικές πληροφορίες, δημιουργεί τις κατάλληλες συσχετίσεις με άλλους υποτομείς της Ενότητας 'Immigration', όπως τη 'Νομική Βιβλιοθήκη' και καθοδηγεί τον χρήστη, μέσα από τη χρήστη ευδιάκριτων στοιχείων ελέγχου στη φόρτωση της εξειδικευμένης σελίδας πληροφοριών. Η χρήση του πρωτότυπου αυτού συστήματος, η διασύνδεση απομακρυσμένων και απρόσιτων μέχρι τώρα, σημείων πληροφορίας σε μία οθόνη καθώς και η ομαδοποίηση και μοντελοποίηση της πληροφορίας που παρέχεται στον τελικό χρήστη , παρέχει ένα καινούριο και πρωτότυπο εργαλείο στη Δημόσια Διοίκηση προκειμένου αυτή να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα (χαρτί, μελάνι, συντήρηση εκτυπωτών, κτλ), να μειώσει το χρόνο ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης, να μειώσει τα λάθη, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να αντιμετωπίζει τον διοικούμενο με ομοιογένεια και διοικητική ομοιομορφία

 
Asset 8@2x.png

Απλή αναζήτηση

μεταξύ των δημοφιλέστερων τύπων αδειών διαμονής

Σύνθετη αναζήτηση

κατηγορική αναζήτηση σε επίπεδα ιεραρχικής εξάρτησης
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
Ο επιλεγείς τύπος άδειας διαμονής είναι υπό κατασκευή.
κλείσιμο
Β15. Συμμετοχή εργαζομένων σε επιχείρηση σε πρόγραμμα σπουδών Κολλεγίων
Β14. Συμμετοχή σε θερινά προγράμματα σπουδών
ν.4783/2021, αρθ. 16 - Κατά παρέκκλιση εποχική μετάκληση
ΣΤ1.1.0. Οικογενειακή επανένωση - αίτηση
Η4.3.8. Σύζυγος πολίτη Ε.Ε. - Αρχική Χορήγηση
Η4.3.7. Σύζυγος πολίτη Ε.Ε.
ΣΤ2.6.3. Γονείς ανήλικων ημεδαπών
ΣΤ2.6.4. Γονείς ανήλικων ημεδαπών - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
Η4.3.6. Κατιόντες πολίτη Ε.Ε. - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
Η4.3.5. Κατιόντες πολίτη Ε.Ε. - Αρχική Χορήγηση
Η4.3.4. Κατιόντες πολίτη Ε.Ε.
Η4.3.3. Ανιόντες πολίτη Ε.Ε. - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
Η4.3.2. Ανιόντες πολίτη Ε.Ε. - Αρχική Χορήγηση
Η7.2. Άδεια διαμονής σε π.τ.χ. που κατείχε άδεια παραμονής ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού από τις αστυνομικές αρχές
Η8.2.Άδεια διαμονής σε π.τ.χ.(πλην Αλβανίας, Τουρκίας, πρώην ΕΣΣΔ) που επικαλείται ομογενειακή ιδιότητα και δεν κατέχει προηγούμενο τίτλο διαμονής
ΣΤ2.6.2. Ανήλικα αδέλφια ημεδαπών - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
ΣΤ2.5.2. Μόνιμη διαμονή
ΣΤ2.4.2. Συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
ΣΤ2.2.2. Ανιόντες Έλληνα πολίτη - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
ΣΤ1.7.2. Μέλη οικογένειας οικονομικά ανεξάρτητων - Τέκνα
ΣΤ2.1.2. Σύζυγος Έλληνα πολίτη - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
ΣΤ1.2.2. Τέκνα- Σύσταση στην Ελλάδα
ΣΤ1.2.1. Σύζυγος - Σύσταση στην Ελλάδα
A1.1.4. Εργασία - Αρχική Χορήγηση
A1.1.3. Εξαρτημένη εργασία - Χορήγηση κατόπιν μετάκλησης
A1.1.2. Εξαρτημένη εργασία - Μετάκληση πλην αγροτικής οικονομίας (εργοδότης)
ΣΤ1.1.4. Μέλη οικογένειας Π.Τ.Χ. - Τέκνα
ΣΤ1.1.3. Μέλη οικογένειας Π.Τ.Χ. - Τέκνα - Αρχική Χορήγηση
ΣΤ1.1.2. Μέλη οικογένειας Π.Τ.Χ. - Σύζυγος
Η2.5. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - αρθ. 84, παρ. 6
Η2.4. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - αρθ. 138, παρ. 7
Η2.3. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - αρθ. 138, παρ. 4 & 5
Η2.2. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - αρθ. 138, παρ. 3
Ζ1.3. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος - Αρχική Χορήγηση
ΣΤ1.9.4. Μέλη οικογένειας στρατηγικών επενδυτών - Ανήλικα τέκνα
ΣΤ1.9.3. Μέλη οικογένειας στρατηγικών επενδυτών - Τέκνα έως 21
ΣΤ1.9.2. Μέλη οικογένειας στρατηγικών επενδυτών - Ανιόντες των συζύγων
ΣΤ1.6.4. Μέλη οικογένειας μόνιμων επενδυτών - Ανήλικα τέκνα
ΣΤ1.6.3. Μέλη οικογένειας μόνιμων επενδυτών - Τέκνα έως 21
ΣΤ1.6.2. Μέλη οικογένειας μόνιμων επενδυτών - Ανιόντες των συζύγων
ΣΤ1.8.4. Μέλη οικογένειας επενδυτών - Ανήλικα τέκνα
ΣΤ1.83. Μέλη οικογένειας επενδυτών - Τέκνα έως 21
ΣΤ1.8.2. Μέλη οικογένειας επενδυτών - Ανιόντες των συζύγων
ΣΤ2.3.4. Κατιόντες Έλληνα πολίτη άνω των 21 - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
ΣΤ2.3.3. Κατιόντες Έλληνα πολίτη κάτω των 21
ΣΤ2.3.2. Κατιόντες Έλληνα πολίτη άνω των 21 - Μη κατοχύρωση μόνιμης διαμονής
ΣΤ1.10.4. Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση - Ανιόντες των συζύγων
ΣΤ1.10.3. Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση - Τέκνα έως 21
ΣΤ1.10.2. Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση - Ανήλικα τέκνα
ΣΤ1.10.1. Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση - Σύζυγος
Η3.6.2. ΕΒΝΔ - Ανήλικο τέκνο
Η3.6.1. ΕΒΝΔ - Σύζυγος
Α2.12. Υπάλληλοι ημεδαπών εταιρειών
ΣΤ3.3. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας π.τ.χ. - Τέκνα μετά το πέρας των σπουδών
ΣΤ3.4. Αυτοτελής άδεια διαμονής - Σύζυγοι ομογενών
ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα
Ζ1.1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (δελτία ασύλου)
Ζ1.2. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με αρθ.132,παρ.2,εδ.2
Ζ2.1 Δεύτερη γενιά - γέννηση
Ζ2.2 Δεύτερη γενιά - φοίτηση
Ζ3.1. Δεκαετία - Αρχική χορήγηση
Ζ3.2. Δεκαετία - από Αόριστη
Η1. Άδειες διαμονής σε π.τ.χ. που εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση ως χειριστές,μηχανικοί και μέλη πληρώματος Αεροσκαφών
Η2.1 Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - αρθ. 138, παρ. 16
Η3.1. ΕΒΝΔ - Αναστολή εκτέλεσης
Η3.2. ΕΒΝΔ - Αποφυλάκιση
Η3.3. ΕΒΝΔ - Προδικασία
Η3.4. ΕΒΝΔ - Καταγγελία
Η3.5. ΕΒΝΔ - Ανήλικοι
Η4.1. Μέλη οικογένειας πολίτη Ε.Ε. ή Έλληνα που έχει ασκήσει ελεύθερη κυκλοφορία
Η4.2. Μέλη οικογένειας πολίτη Ε.Ε. ή Έλληνα που έχει ασκήσει ελεύθερη κυκλοφορία - Παρεκκλίσεις
Η4.3.1. Ανιόντες πολίτη Ε.Ε.
Η4.4. Πρόσωπο με το οποίο ο πολίτης Ε.Ε. έχει σταθερή σχέση
Η4.5. Σύζυγος πολίτη Ε.Ε. - Διακοπή έγγαμης συμβίωσης
Η5. Φοιτητές σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
Η6. Μέλη οικογένειας πολίτη Η.Β. που έχουν ασκήσει το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα
Η7.1. Άδεια διαμονής σε π.τ.χ. που κατείχε άδεια παραμονής ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού από τις αστυνομικές αρχές - Ενήλικα μέλη οικογένειας
Η8.1.Άδεια διαμονής σε π.τ.χ.(πλην Αλβανίας, Τουρκίας, πρώην ΕΣΣΔ) που επικαλείται ομογενειακή ιδιότητα και δεν κατέχει προηγούμενο τίτλο διαμονής - Ενήλικα μέλη οικογένειας
Β1.2. Κατ' εξαίρεση απασχόληση π.τ.χ. (αρθ. 13Α Ν.4251/14)
Γ1.10. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Ανήλικοι σε οικοτροφεία
Γ1.11. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας
Γ2.1. Εξαιρετικοί λόγοι
Γ2.2. Εξαιρετικοί λόγοι - Γονέας ανήλικου ημεδαπού
Γ3. Δημόσιο συμφέρον
Γ4.1. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
Γ4.2. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα - Σύνταξη
Γ4.3. Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή
Γ4.4. Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων
Γ4.5. Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας διπλωματικών υπαλλήλων
Γ4.6. Ιδιωτικοί υπηρέτες μελών διπλωματικών αποστολών
Γ4.8. Γνωριμία του μοναχικού βίου ή μοναχισμός
Γ4.7. Σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου
Γ4.9. Ιατρική, νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα
Γ5.1. Ν.4091/12 παρ. 2α
Γ5.2. Ν.4091/12 παρ. 2β
Γ5.3. Ν.4091/12 παρ. 2γ
Δ1.1. Σπουδές
Δ1.2. Σπουδές - Κινητικότητα
Δ1.2. Παραμονή σπουδαστών για εργασία ή επιχειρηματικότητα
Δ1.4. Μεταπτυχιακοί σπουδαστές - Ταχεία διαδικασία
Δ2. Εθελοντική υπηρεσία
Δ3.1. Ερευνητές
Δ3.2. Ερευνητές - Κινητικότητα
Δ3.3. Παραμονή ερευνητών για εργασία ή επιχειρηματικότητα
Δ4. Επαγγελματική κατάρτιση
Δ5. Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα
Δ6. Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές
Δ7. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
Δ8. Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία Αγίου Όρους
Ε1. Άδεια διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών
ΣΤ1.1.1. Μέλη οικογένειας Π.Τ.Χ. - Σύζυγος - Αρχική Χορήγηση
ΣΤ1.3. Μέλη οικογένειας Π.Τ.Χ. - Γέννηση τέκνου στην Ελλάδα
ΣΤ1.4. Ανήλικα τέκνα γεννημένα στην Ελλάδα
ΣΤ1.5. Ανήλικα τέκνα με νόμιμη διαμονή
ΣΤ1.6.1. Μέλη οικογένειας μόνιμων επενδυτών - Σύζυγος
ΣΤ1.7.1. Μέλη οικογένειας οικονομικά ανεξάρτητων - Σύζυγος
ΣΤ1.8.1. Μέλη οικογένειας επενδυτών - Σύζυγος
ΣΤ1.9.1. Μέλη οικογένειας στρατηγικών επενδυτών - Σύζυγος
ΣΤ2.1.1. Σύζυγος Έλληνα πολίτη
ΣΤ2.2.1. Ανιόντες Έλληνα πολίτη
ΣΤ2.3.1. Κατιόντες Έλληνα πολίτη άνω των 21
ΣΤ2.4.1. Συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη
ΣΤ2.5.1. Μόνιμη διαμονή - Αρχική Χορήγηση
ΣΤ2.6.1. Ανήλικα αδέλφια ημεδαπών
ΣΤ2.7. Σύζυγος ομογενούς
ΣΤ3.1. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας π.τ.χ. - Σύζυγοι
ΣΤ3.2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας π.τ.χ. - Τέκνα
A1.1.1. Εξαρτημένη εργασία - Μετάκληση στην αγροτική οικονομία (εργοδότης)
A1.2. Μη υπαγωγή στο καθεστώς του Επί Μακρόν Διαμένοντος από Δεκαετία
A1.3. Κριθέντες αλλογενείς
A1.4. Κριθέντες αλλογενείς - Ενήλικα μέλη οικογένειας
A1.5. Απόρριψη ΕΔΤΟ
A1.6. Απόρριψη ΕΔΤΟ - Ενήλικα μέλη οικογένειας
A1.7. Μη κατοχύρωση ατομικού δικαιώματος μελών οικογένειας
A1.8. Εργασία στα πλαίσια κινητικότητας Επί Μακρόν Διαμένοντος
Α2.1. Μέλη Δ.Σ., μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι, ανώτατα διευθυντικά στελέχη εταιρειών
Α2.2. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων ελληνικών αρχών
Α2.3. Διευθυντές, υπηρεσιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών του Ν.2289/1995 (Α΄27)
Α2.4. Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι σε εταιρείες των Ν.3427/05 (Α΄312), Ν.378/68 (Α΄82), Ν. 27/75 αρθ. 25 (Α΄77), Ν.Δ. 2687/53 (Α΄317)
Α2.5. Τεχνικοί σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους του Α.Ν. 448/68 (Α΄130)
Α2.6. Αθλητές και προπονητές αναγνωρισμένου αθλήματος για απασχόληση σε Αθλητικό Σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.
Α2.7. Πνευματικοί δημιουργοί
Α2.8. Λειτουργοί της επικρατούσας ή γνωστής θρησκείας στη χώρα
Α2.9. Ανταποκριτές ξένου τύπου
Α2.10. Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής
Α2.11. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων
A3.1. Προσωπικό επενδυτικής δραστηριότητας
A3.2. Επενδυτές
A3.3. Προσωπικό στρατηγικής επένδυσης
A3.4. Στρατηγικοί επενδυτές
A3.5. Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση
A4.1. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
A4.2. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης - Κινητικότητα
A5.1. Άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης
A5.2. Άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης - Ασκούμενοι
Β1.1. Εποχική εργασία
Β2. Αλιεργάτες
Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
Β4. Π.Τ.Χ. που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος (...)
Β5. Π.Τ.Χ. που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα (...)
Β6. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού
Β7. Π.Τ.Χ. φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης
Β8. Αθλητές Προπονητές
Β9. Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα νέων (Ν.4353/15)
Β10. Ασκούμενοι σύμφωνα με τον Ν.4666/20
Β11. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για την κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης
Β12. Υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδας (Ίδρυμα Fulbright)
Β13. Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Α.Ε.Ι. της Χώρας
Γ1.1. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Θύματα εμπορίας
Γ1.2. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Θύματα εγκληματικών πράξεων
Γ1.3. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Γ1.4. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Θύματα καταχρηστικών όρων εργασίας
Γ1.5. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης
Γ1.6. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Απόρριψη αίτησης για διεθνή προστασία
Γ1.7. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Πρόσωπα ανίκανα να επιμεληθούν των υποθέσεών τους
Γ1.8. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Ανήλικοι σε επιμέλεια
Γ1.9. Ανθρωπιστικοί λόγοι - Θύματα εργατικών ατυχημάτων
Μετάβαση στη σελίδα αποτελεσμάτων...
Σε αναμονή επιλογής τύπου άδειας διαμονής...

stats

report

info

HOME

RESET

ENTER

​Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.