Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1948

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

3

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

νομικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Η δεύτερη και τελευταία τροποποίηση του ν.4310/1929 επέρχεται 29 χρόνια μετά την εφαρμογή του, με τις διατάξεις του ν.719/1948. Σε αυτές εμπεριέχονται ακόμα αυστηρότερες και αναλυτικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την παράνομη είσοδο και έξοδο αλλοδαπών από τη χώρα καθώς και οι κυρώσεις των ατόμων που υποβοηθούν τη συμπεριφορά αυτή. Τέλος, στην έκδοση εφαρμοστικών Διαταγμάτων εναπόκειται η ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων: α) ο χρόνος υποβολής δήλωσης αφίξεως στη χώρα, β) η ηλικία δημιουργίας της υποχρέωσης αυτής, γ) η διάρκεια της άδειας παραμονής, δ) η προθεσμία δήλωσης αλλαγής κατοικίας ή αστικής κατάστασης στην αρμόδια Αστυνομική αρχή και ε) οι διατυπώσεις για την χορήγηση άδειας κίνησης των αλλοδαπών στο εσωτερικό του κράτους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.719/1948 (ΦΕΚ Α’ 168/28-06-1948)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.4310)1929 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων, κτλ», ως ετροποποιήθη διά του Ν.5405)1932 και προσθήκης συναφών προς τον έλεγχον κινήσεως των επιβατών και των μεταφορικών μέσων διατάξεων

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle