Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

A1.3. Κριθέντες αλλογενείς

ν.4251/2014, αρθ.15 και 138 παρ.4 και 5

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Η άδεια χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που κρίθηκαν αλλογενείς ή ανακλήθηκε η χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια. Αναλυτικότερα, η παράγραφος 4 αφορά τις βεβαιώσεις και τις προσωρινές άδειες που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/2002 (Α 102), οι οποίες αντικαθίστανται από άδειες διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Η παράγραφος 5 αφορά πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια. Η άδεια ανανεώνεται κατά τη συνήθη διαδικασία του ν.4251/2014 καθώς δεν προβλέπεται ειδικό καθεστώς ανανέωσής της.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.