Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Α2.11. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων

ν.4251/2014, αρθ. 17, παρ. 1ια

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Η άδεια χορηγείται σε εκπαιδευτικούς ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών και ισότιμων σχολείων, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς των φορέων της υποπαρ. Θ. 3 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), εφόσον προσκομίζονται έγγραφες συμβάσεις, δυνάμει των οποίων οι εκπαιδευτικοί της παρούσας διδάσκουν μαθήματα στη μητρική τους γλώσσα, η οποία είναι επίσημη γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.