Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

A4.1. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

ν.4251/2014 αρθ.114

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Αφορά τη χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ σε πολίτες τρίτης χώρας που έχουν υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 113, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 111 και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 115

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.