Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Β14. Συμμετοχή σε θερινά προγράμματα σπουδών

ν.4251/2014, αρθ.18, παρ. ιγ

Asset 8@2x.png

Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους.

Κατά παρέκκλιση ομοιόμορφη θεώρηση (βραχείας διαμονής - τύπου C) με δικαίωμα εργασίας χορηγείται στους εποχικά εργαζόμενους που εισέρχονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται κατά περίπτωση σε πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: ιγ) φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής, που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), για χρονική περίοδο έως επτά (7) μήνες.

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφερομένους εφόσον έχουν συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, δεν συνοδεύονται από εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους και προσκομίσουν στην αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή τα εξής:

α) τα γενικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 1820),

β) βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί προς εγγραφή από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα,

γ) αποδεικτικά στοιχεία καταβολής των προβλεπόμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα,

δ) παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους, όπως αυτοί καθορίζονται στην υπ’ αρ. οικ. 41712/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 2285), κατ’ αναλογία των επαρκών πόρων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών.

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα, ως κάτοχοι της εθνικής θεώρησης, δεν επιτρέπεται να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.