Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Γ5.1. Ν.4091/12 παρ. 2α

ν. 4091/2012 2α

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Η άδεια χορηγείται σε Καναδούς νέους πολίτες απόφοιτους ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε χώρα, οι οποίοι προτίθενται να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στη χωρά υποδοχής βάσει προκαθορισμένου συμβολαίου απασχόλησης προς υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξής τους.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.