Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Γ5.2. Ν.4091/12 παρ. 2β

ν. 4091/2012 2β

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Η άδεια χορηγείται σε Καναδούς νέους πολίτες σπουδαστές εγγεγραμμένους σε ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε χώρα, οι οποίοι προτίθενται να εκπληρώσουν μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος τους στη χώρα υποδοχής ολοκληρώνοντας μια προκαθορισμένη πρακτική άσκηση σχετική με τον τομέα των σπουδών τους.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.