Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Η5. Φοιτητές σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

ΚΥΑ 61221/2015

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου. Τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσης, θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας αντιστοίχησης εκπαιδευτικών μονάδων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, στα οποία περιλαμβάνονται Τμήματα Μουσικών Σπουδών, και είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.