Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

ΣΤ1.1.2. Μέλη οικογένειας Π.Τ.Χ. - Σύζυγος

ν.4251/2014,αρθ.72

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Kάθε μέλος της οικογένειας πτχ, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση της οικείας άδειας διαμονής. Η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε εννέα μήνες αφότου υποβλήθηκε η αίτηση του άρθρου 71 παράγραφος 1, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης. Σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες και μέχρι τρεις (3) μήνες.


Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 58037/08-04-2015 έγγραφο του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, εάν οι πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών διαµονής για εργασία (ειδικού σκοπού) και η ασφαλιστική νοµοθεσία παρέχει δικαίωµα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, προσκοµίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4251/2014 και παράλληλα µνηµονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωµα εξαίρεσης. Εξαίρεση: Κάτοχοι αδειών διαµονής µακράς διάρκειας που παρέχει πρόσβαση στην εργασία, οι οποίοι δεν εργάζονται και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται ασφαλιστικών παροχών, καθόσον δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισµένοι σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.