Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

ΣΤ2.4.1. Συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη

ν.4251/2014, αρθ.82 και 84

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Η υπόψη άδεια διαμονής χορηγείται σε συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα, κατά τον ορισμό της υποπερίπτωσης ε ' της περίπτωσης λε' της παρ. 1 του άρθ. 1 του ν.4251/2014, εφόσον, μεταξύ των λοιπών κοινών προϋποθέσεων που ισχύουν γενικώς για τα συντηρούμενα μέλη αυτής της κατηγορίας, αποδεικνύουν ότι συντρέχει και η προϋπόθεση της συνδρομής σοβαρών λόγων υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον Έλληνα πολίτη.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.