Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Β10. Ασκούμενοι σύμφωνα με τον Ν.4666/20

ν.4666/2020, αρθ. 27

Asset 8@2x.png
Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά (εξαρτημένη)

Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα ως ασκούμενοι, σε εγκεκριμένους φορείς υποδοχής, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για πρακτική άσκηση. Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών,εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου να καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,

β) προσκομίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών,

γ) διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς. Η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,

δ) διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους και πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού της επιστροφής. Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων πρέπει να βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης και να λαμβάνει υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία, έγκυρη σύμβαση εργασίας από φορέα υποδοχής ασκούμενων, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 136, παράγραφος 7 του ν. 4251/2014,

ε) δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,

στ) έχουν καταβάλει τέλος για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

ζ) προσκομίζουν σύμβαση πρακτικής άσκησης, μεταξύ του Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του εγκεκριμένου φορέα υποδοχής, η οποία προβλέπει πρακτική άσκηση του ασκούμενου. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης και οι όροι αυτής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί με την παράγραφο 6 του παρόντος. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:

i) προσωπικά στοιχεία του ασκούμενου, ii) περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης,

συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού στόχου ή των στοιχείων κατάρτισης,

iii) διάρκεια της πρακτικής άσκησης, iv) την τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης στον

φορέα υποδοχής και τους όρους εποπτείας της πρακτικής άσκησης,

iv) ωράριο της πρακτικής άσκησης και vi) νομική σχέση μεταξύ του ασκουμένου και του φορέα υποδοχής. Στην περίπτωση ασκούμενων πολιτών τρίτων χωρών,

οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο ετών (2) που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης εισδοχής, απαιτείται σύμβαση εργασίας για την απόκτηση εμπειρίας σε εργασιακό περιβάλλον με εγκεκριμένο φορέα υποδοχής.

Η ανωτέρω σύμβαση εργασίας περιλαμβάνει στοιχεία κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στη σύμβαση πρακτικής άσκησης της περίπτωσης ζ΄ του παρόντος και κάθε άλλο στοιχείο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

η) προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο (2) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης ή ότι συνεχίζουν την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών με σκοπό την απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να αφορά τον ίδιο τομέα και την ίδια ειδικότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών,

θ. παρέχουν τη διεύθυνση διαμονής τους στη χώρα, εφόσον τη γνωρίζουν,

ι. προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας φιλοξενείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του από τον φορέα υποδοχής, ότι το κατάλυμα πληροί τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16802/667/27.8.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1345), ως προς την υποχρέωση των τουριστικών επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται άσκηση να παρέχουν στέγη ή σε αντίθετη περίπτωση να καταβάλουν αποζημίωση στέγης,

ια. προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει παρακολουθήσει ή πρόκειται να παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας, ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση, εφόσον η πρακτική άσκηση απαιτεί από τον πολίτη τρίτης χώρας επάρκεια γνώσης συγκεκριμένης γλώσσας ως προϋπόθεση για την άσκησή της.

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά (εποχική)

Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα ως ασκούμενοι, σε εγκεκριμένους φορείς υποδοχής, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για πρακτική άσκηση. Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών,εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου να καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,

β) προσκομίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών,

γ) διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς. Η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,

δ) διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους και πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού της επιστροφής. Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων πρέπει να βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης και να λαμβάνει υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία, έγκυρη σύμβαση εργασίας από φορέα υποδοχής ασκούμενων, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 136, παράγραφος 7 του ν. 4251/2014,

ε) δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,

στ) έχουν καταβάλει τέλος για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

ζ) προσκομίζουν σύμβαση πρακτικής άσκησης, μεταξύ του Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του εγκεκριμένου φορέα υποδοχής, η οποία προβλέπει πρακτική άσκηση του ασκούμενου. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης και οι όροι αυτής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί με την παράγραφο 6 του παρόντος. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:

i) προσωπικά στοιχεία του ασκούμενου, ii) περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης,

συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού στόχου ή των στοιχείων κατάρτισης,

iii) διάρκεια της πρακτικής άσκησης, iv) την τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης στον

φορέα υποδοχής και τους όρους εποπτείας της πρακτικής άσκησης,

iv) ωράριο της πρακτικής άσκησης και vi) νομική σχέση μεταξύ του ασκουμένου και του φορέα υποδοχής. Στην περίπτωση ασκούμενων πολιτών τρίτων χωρών,

οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο ετών (2) που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης εισδοχής, απαιτείται σύμβαση εργασίας για την απόκτηση εμπειρίας σε εργασιακό περιβάλλον με εγκεκριμένο φορέα υποδοχής.

Η ανωτέρω σύμβαση εργασίας περιλαμβάνει στοιχεία κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στη σύμβαση πρακτικής άσκησης της περίπτωσης ζ΄ του παρόντος και κάθε άλλο στοιχείο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

η) προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο (2) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης ή ότι συνεχίζουν την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών με σκοπό την απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να αφορά τον ίδιο τομέα και την ίδια ειδικότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών,

θ. παρέχουν τη διεύθυνση διαμονής τους στη χώρα, εφόσον τη γνωρίζουν,

ι. προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας φιλοξενείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του από τον φορέα υποδοχής, ότι το κατάλυμα πληροί τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16802/667/27.8.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1345), ως προς την υποχρέωση των τουριστικών επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται άσκηση να παρέχουν στέγη ή σε αντίθετη περίπτωση να καταβάλουν αποζημίωση στέγης,

ια. προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει παρακολουθήσει ή πρόκειται να παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας, ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση, εφόσον η πρακτική άσκηση απαιτεί από τον πολίτη τρίτης χώρας επάρκεια γνώσης συγκεκριμένης γλώσσας ως προϋπόθεση για την άσκησή της.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.