Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Β12. Υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδας (Ίδρυμα Fulbright)

ν.4251/2014, αρθ.18, παρ. ιβ

Asset 8@2x.png
Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά (εξαρτημένη)

Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους.

Κατά παρέκκλιση ομοιόμορφη θεώρηση (βραχείας διαμονής - τύπου C) με δικαίωμα εργασίας χορηγείται στους εποχικά εργαζόμενους που εισέρχονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται κατά περίπτωση σε πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: ιβ. Αμερικανοί πολίτες που εισέρχονται στην Ελλάδα ως υπότροφοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της από 23.4.1948 Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3152/1955 (Α΄ 64) και της από 22.4.1980 Σύμβασης Ελλάδος Η.Π.Α., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1982/1991 (Α΄ 188).

Η εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονης διάρκειας με την χορηγούμενη υποτροφία, και σε κάθε περίπτωση διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει βεβαίωση υποτροφίας του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), από την οποία προκύπτουν η διάρκεια και ο σκοπός της διαμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής του στη χώρα, η κάλυψη πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και η κάλυψη εξόδων τυχόν επαναπατρισμού του.

Οι ανωτέρω πολίτες μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογενείας τους, κατά την έννοια της περίπτωσης λγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, όπως ισχύει, στα οποία χορηγείται ομοίως εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονη της θεώρησης των συντηρούντων και με την ένδειξη «Μέλη οικογένειας υποτρόφου Ιδρύματος Fulbright», εφόσον προσκομίσουν:

α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση.

β) Αποδεικτικά στοιχεία, περί κάλυψης των εξόδων ταξιδιού και διαμονής τους στη χώρα, κάλυψης πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάλυψης των εξόδων τυχόν επαναπατρισμού τους.

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά (εποχική)

Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους.

Κατά παρέκκλιση ομοιόμορφη θεώρηση (βραχείας διαμονής - τύπου C) με δικαίωμα εργασίας χορηγείται στους εποχικά εργαζόμενους που εισέρχονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται κατά περίπτωση σε πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: ιβ. Αμερικανοί πολίτες που εισέρχονται στην Ελλάδα ως υπότροφοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της από 23.4.1948 Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3152/1955 (Α΄ 64) και της από 22.4.1980 Σύμβασης Ελλάδος Η.Π.Α., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1982/1991 (Α΄ 188).

Η εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονης διάρκειας με την χορηγούμενη υποτροφία, και σε κάθε περίπτωση διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει βεβαίωση υποτροφίας του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), από την οποία προκύπτουν η διάρκεια και ο σκοπός της διαμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής του στη χώρα, η κάλυψη πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και η κάλυψη εξόδων τυχόν επαναπατρισμού του.

Οι ανωτέρω πολίτες μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογενείας τους, κατά την έννοια της περίπτωσης λγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, όπως ισχύει, στα οποία χορηγείται ομοίως εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονη της θεώρησης των συντηρούντων και με την ένδειξη «Μέλη οικογένειας υποτρόφου Ιδρύματος Fulbright», εφόσον προσκομίσουν:

α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση.

β) Αποδεικτικά στοιχεία, περί κάλυψης των εξόδων ταξιδιού και διαμονής τους στη χώρα, κάλυψης πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάλυψης των εξόδων τυχόν επαναπατρισμού τους.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.