Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Β15. Συμμετοχή εργαζομένων σε επιχείρηση σε πρόγραμμα σπουδών Κολλεγίων

ν.4251/2014, αρθ.18, παρ. ιδ

Asset 8@2x.png
Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά (εξαρτημένη)

Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους.

Κατά παρέκκλιση ομοιόμορφη θεώρηση (βραχείας διαμονής - τύπου C) με δικαίωμα εργασίας χορηγείται στους εποχικά εργαζόμενους που εισέρχονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται κατά περίπτωση σε πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: ιδ) εργαζομένους σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες.

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφερομένους, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή:

α) τα γενικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 1820),

β) αντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ίδρυσης ή λειτουργίας του Κολλεγίου,

γ) βεβαίωση του Κολλεγίου από την οποία προκύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η προβλεπόμενη διάρκεια αυτού, η ημερομηνία έναρξής του και το ύψος των διδάκτρων,

δ) βεβαίωση εγγραφής από το Κολλέγιο ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και βεβαίωση και ότι το πρόγραμμα απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση,

ε) άδεια της εταιρείας, στην οποία απασχολείται ο υποψήφιος σπουδαστής για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών,

στ) παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

ζ) κυρωμένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του συνολικού ύψους των διδάκτρων,

η) αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας, στην οποία διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών, επιπέδου Β1,

θ) συμφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τη χώρα όπου εδρεύουν,

ι) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια διαμονής και φοίτησης στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνεται το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/ και υποτροφία. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 136.

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά (εποχική)

Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους.

Κατά παρέκκλιση ομοιόμορφη θεώρηση (βραχείας διαμονής - τύπου C) με δικαίωμα εργασίας χορηγείται στους εποχικά εργαζόμενους που εισέρχονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται κατά περίπτωση σε πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: ιδ) εργαζομένους σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες.

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφερομένους, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή:

α) τα γενικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 1820),

β) αντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ίδρυσης ή λειτουργίας του Κολλεγίου,

γ) βεβαίωση του Κολλεγίου από την οποία προκύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η προβλεπόμενη διάρκεια αυτού, η ημερομηνία έναρξής του και το ύψος των διδάκτρων,

δ) βεβαίωση εγγραφής από το Κολλέγιο ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και βεβαίωση και ότι το πρόγραμμα απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση,

ε) άδεια της εταιρείας, στην οποία απασχολείται ο υποψήφιος σπουδαστής για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών,

στ) παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

ζ) κυρωμένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του συνολικού ύψους των διδάκτρων,

η) αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας, στην οποία διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών, επιπέδου Β1,

θ) συμφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τη χώρα όπου εδρεύουν,

ι) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια διαμονής και φοίτησης στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνεται το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/ και υποτροφία. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 136.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.