χορήγηση

ανανέωση

Γ2.1. Εξαιρετικοί λόγοι

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ανανέωση

χορήγηση

ν.4251/2014, αρθ.19, παρ. 1-5

θεσμικό πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο για τη Μετανάστευση ορίζεται διαχρονικά από ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στην καθαυτή νομική παραγωγή αλλά πλαισιώνονται από Υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιες οδηγίες και λοιπά διευκρινιστικά έγγραφα του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και από τη νομολογία Δικαστηρίων καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών. Η 'Κιβωτός' συσχετίζει αυτόματα κάθε τύπο άδειας διαμονής με το οικείο της θεσμικό πλαίσιο καθώς είναι συνδεδεμένη με τη 'Νομική Βιβλιοθήκη Μεταναστευτικού Δικαίου' παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης λήψης κάθε σχετικού εγγράφου.
Category
Law No
Law Title
Έγγραφο
Έγγρ. 8875/08-04-2021
Δημοσίευση της υπ' αρ. 7393/24-03-2021 (Β' 1251) και ΑΔΑ:ΨΗ8Ν46ΜΔΨΟ-Ρ94 υπουργικής απόφασης
Έγγραφο
Έγγρ. 39671/02-04-2018
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την κατάθεση αίτησης για εξαιρετικούς λόγους
Έγγραφο
Έγγρ. 93/14-03-2018
Παροχή Διευκρινίσεων για την ανανέωση αδειών διαμονής εξαιρετικών λόγων, για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
ΥΑ
ΥΑ 18951/22-06-2018
Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (...).
ΥΑ
ΥΑ 58114/2016 (ΦΕΚ Β' 4471/30-12-2016)
Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Νόμος
ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α' 96/12-05-2020)
Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις.
Εγκύκλιος
Εγκ. 3/2018 (38040/06-11-2018)
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4540/2018
Εγκύκλιος
Εγκ. 42/2015 (78729/07-12-2015)
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4332/2015
Έγγραφο
Εγγρ. 79361/23-12-2015
Παροχή διευκρινίσεων
Έγγραφο
Εγγρ. 10793/21-04-2016
Εφαρμογή διατάξεων του αρθ.19 του ν.4251/2014, όπως ισχύουν
Έγγραφο
Εγγρ. 37005/05-09-2016
Παροχή διευκρινίσεων: εφαρμογή διατάξεων του αρθ. 19, ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 23 του αρθ. 8, ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
Έγγραφο
Εγγρ. 52047/16-11-2016
Παροχή διευκρινίσεων: κατάθεση και εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
ΚΥΑ
ΚΥΑ 58114/2016 (ΦΕΚ Β’ 4471/30-12-2016)
Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 19, ν.4251/2014, όπως ισχύει
Εγκύκλιος
Εγκ. 13/2017 (14363/28-03-2017)
Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 58114/22-12-2016 απόφασης του Υπ. Μεταναστευτικής πολιτικής «Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 19 ν.4251/2014
Εγκύκλιος
Εγκ. 16/2017 (18022/27-04-17)
Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 58114/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει»
Εγκύκλιος
Εγκ. 28/2015 (53326/04-08-2015)
Εφαρμογή διατάξεων του ν.4332/2015
Έγγραφο
Εγγρ. 67758/16-10-2015
Εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 8, παρ. 23, ν.4332/2015 (αρθ.19 του ν.4251/2014)
ΥΑ
ΥΑ οικ.21879/2011 (ΦΕΚ Β’ 1914/30-08-2011)
Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 44 του ν.3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1, του αρθ. 32, του ν.3907/2011.
Εγκύκλιος
Εγκ. 30/2007 (8173/17-04-2007)
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής (ν.3536/07)
Κόστος παραβόλου
Κόστος παραβόλου
Κωδικός GSIS
Κωδικός παραβόλου
Αλλαγή σκοπού
Αλλαγή σκοπού
Υποχρεώσεις & Δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών
Υποχρεώσεις υπαλλήλων και τρίτων προσώπων
Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα μας, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το χρόνο παραμονής αυτών στη χώρα αλλά και τον τύπο της χορηγηθείσας άδειας διαμονής. Για τις περισσότερες μάλιστα από αυτές, απαιτείται καταβολή χρηματικού τιμήματος (παραβόλου).
παράβολα & υποχρεώσεις
γενικές πληροφορίες
Γενική και οριζόντια, ως επί το πλείστον, προϋπόθεση διαμονής στην Ελλάδα είναι ασφαλιστική κάλυψη, δημόσια ή ιδιωτική, των αλλοδαπών για τους ίδιους κινδύνους που προβλέπονται και για τους ημεδαπούς. Η πρόσβαση στην εργασία δεν είναι αυτόματο δικαίωμα των πολιτών τρίτων χωρών, όπως και αυτό της επανένωσης με τις οικογένειές τους. Η διάρκεια των αδειών διαμονής στην Ελλάδα κάθε τύπου, κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο. 
Γενική και οριζόντια, ως επί το πλείστον, προϋπόθεση διαμονής στην Ελλάδα είναι ασφαλιστική κάλυψη, δημόσια ή ιδιωτική, των αλλοδαπών για τους ίδιους κινδύνους που προβλέπονται και για τους ημεδαπούς. Η πρόσβαση στην εργασία δεν είναι αυτόματο δικαίωμα των πολιτών τρίτων χωρών, όπως και αυτό της επανένωσης με τις οικογένειές τους. Η διάρκεια των αδειών διαμονής στην Ελλάδα κάθε τύπου, κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο. 
Τόπος κατάθεσης
Στο Τμήμα Αδειών Διαμονής του τόπου διαμονής
Χρόνος κατάθεσης
Συνοδεία οικογένειας
Δεν επιτρέπεται
Οικογενειακή επανένωση
Επιτρέπεται
Ερώτημα ΥΔΤ
Ναι
Φορέας ασφάλισης
Δεν ζητείται
Επιτρέπεται
Πρόσβαση στην εργασία
Διάρκεια
Ανανέωση
Ναι
Ανεξάρτητα από τον τύπο της άδειας διαμονής και κατά συνέπεια το είδος της δραστηριότητας ή τη φύση της διαμονής και εργασίας ενός πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση και ανανέωση της σχετικής άδειας διαμονής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα κοινά δικαιολογητικά, που διατρέχουν οριζόντια κάθε τύπο άδειας διαμονής και στα ειδικά δικαιολογητικά τα οποία εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας.
δικαιολογητικά
Έλεγχος νομιμότητας της συναλλαγής στη Μία-Στάση
Έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας δικαιολογητικών
Ολοκλήρωση διαδικασίας κατάθεσης αίτησης
-->
Έκδοση άδειας διαμονής
Απόρριψη αίτησης - ανάκληση άδειας διαμονής
οδηγός συναλλαγής με τις Υπηρεσίες
Η εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης, διαχρονικά, προϋποθέτει την εγκατάσταση και τήρηση μιας καθόλα βηματικής διαδικασίας, από την πρώτη επίσκεψη του συναλλασσόμενου πολίτη τρίτης χώρας στα Τμήματα Αδειών Διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι και την τελική απόφαση της Υπηρεσίας, για έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή απόρριψη του σχετικού αιτήματος. Η τυποποίηση αυτής της διαδικασίας είναι απολύτως κρίσιμη προκειμένου να αποφεύγονται λάθη, οι Υπηρεσίες να λειτουργούν ομοιογενώς και το διοικητικό αποτέλεσμα να είναι γρήγορο και πολύ υψηλού επιπέδου.
Στην παρούσα σελίδα παρέχεται ηλεκτρονική τυποποίηση και ψηφιοποίηση της συναλλαγής του πολίτη τρίτης χώρας με τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η διαδικασία αυτή έχει κατατμηθεί σε 5 τμήματα, α) στον έλεγχο της Νομιμότητας της συναλλαγής, β) στον έλεγχο των Δικαιολογητικών, κοινών και ειδικών, γ) στην ολοκλήρωση της διαδικασίας με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων και την χορήγηση (ή όχι) βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης ('μπλε' βεβαίωση), δ) το στάδιο της έκδοσης της άδειας διαμονής και τέλος ε) το στάδιο της απόρριψης σχετικών αιτήσεων (ή ανακλήσεων εκδοθεισών αδειών διαμονής) και της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας που προβλέπεται στη συνέχεια.