χορήγηση

ανανέωση

Γ4.3. Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ανανέωση

χορήγηση

ν. 4251/2014, αρθ. 20Β

θεσμικό πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο για τη Μετανάστευση ορίζεται διαχρονικά από ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στην καθαυτή νομική παραγωγή αλλά πλαισιώνονται από Υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιες οδηγίες και λοιπά διευκρινιστικά έγγραφα του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και από τη νομολογία Δικαστηρίων καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών. Η 'Κιβωτός' συσχετίζει αυτόματα κάθε τύπο άδειας διαμονής με το οικείο της θεσμικό πλαίσιο καθώς είναι συνδεδεμένη με τη 'Νομική Βιβλιοθήκη Μεταναστευτικού Δικαίου' παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης λήψης κάθε σχετικού εγγράφου.
Category
Law No
Law Title
Έγγραφο
Έγγρ. 506/08-01-2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 και του άρθρου 20Β του ν.4251/2014
Έγγραφο
Έγγρ. 42444/23-12-2020
Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδότησης σχετικά με το αρθ. 20Β του ν.4251, όπως ισχύει.
Νόμος
ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α' 256/23-12-2020)
Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, (...) και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Έγγραφο
Έγγρ. 8981/25-11-2019
Παροχή διευκρινίσεων για ζητήματα ιδιωτικής ασφάλισης πολιτών τρίτων χωρών, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής στο πλαίσιο του αρθ. 20Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει.
Έγγραφο
Έγγρ. 8545/09-03-2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων του αρθ. 20Β του ν.4251/2014.
Έγγραφο
Έγγρ. 2292/09-02-2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του αρθ. 20Β του ν.4251/2014
Έγγραφο
Έγγρ. 41692/08-02-2019
Παροχή πληροφοριών
Έγγραφο
Έγγρ. 10906/04-03-2020
Παροχή πληροφοριών
Έγγραφο
Έγγρ. 6317/31-01-2020
Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν κάτοχοι μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή προκειμένου να αιτηθούν άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς τους.
Έγγραφο
Έγγρ. 5234/14-02-2019
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του αρθ.20Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει.
Έγγραφο
Έγγρ. 3252/30-01-2019
Εφαρμογή αρθ. 3 παρ. 3 του ν.4587/2018 (Α' 210) "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις"
Έγγραφο
Έγγρ. 7311/06-02-2020
Παροχή διευκρινίσεων για επιμέρους θέματα εφαρμογής του αρθ. 20, παρ. Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει.
Έγγραφο
Έγγρ. 23388/24-07-2018
Διευκρινίσεις σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους καταβολής του τιμήματος στα πλαίσια υποβολής αιτήσεων του αρθ. 20Β του ν.4251/2014.
ΥΑ
ΥΑ 9907/26-03-2019
Έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 20 παρ. Β του ν.4251/2014 (80 Α'), όπως ισχύει.
Νόμος
ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α' 96/12-05-2020)
Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις.
Νόμος
ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019)
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
Νόμος
ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α' 13/29-01-2019)
Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.
Εγκύκλιος
Εγκ. 3/2018 (38040/06-11-2018)
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4540/2018
Έγγραφο
Εγγρ. 18414/24-06-2016
Παροχή πληροφοριών αναφορικά με την παρακράτηση ποσού προς απόδοση στο Δημόσιο
Έγγραφο
Εγγρ. 2292/09-02-2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρ. 20Β του ν. 4251/2014
Έγγραφο
Εγγρ. 5845/09-03-2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων του άρθ. 20Β του ν. 4251/2014
Εγκύκλιος
Εγκ. 13/2013 (25426/31-05-2013)
Εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 6, ν.4146/2013
Εγκύκλιος
Εγκ. 18/2013 (43234/12-09-2013)
Εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 6, ν.4146/2013
Εγκύκλιος
Εγκ. 20/2013 (58305/07-11-2013)
Εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 6, ν.4146/2013
Κόστος παραβόλου
Κόστος παραβόλου
Κωδικός GSIS
Κωδικός παραβόλου
Αλλαγή σκοπού
Αλλαγή σκοπού
Υποχρεώσεις & Δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών
Υποχρεώσεις υπαλλήλων και τρίτων προσώπων
Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα μας, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το χρόνο παραμονής αυτών στη χώρα αλλά και τον τύπο της χορηγηθείσας άδειας διαμονής. Για τις περισσότερες μάλιστα από αυτές, απαιτείται καταβολή χρηματικού τιμήματος (παραβόλου).
παράβολα & υποχρεώσεις
γενικές πληροφορίες
Γενική και οριζόντια, ως επί το πλείστον, προϋπόθεση διαμονής στην Ελλάδα είναι ασφαλιστική κάλυψη, δημόσια ή ιδιωτική, των αλλοδαπών για τους ίδιους κινδύνους που προβλέπονται και για τους ημεδαπούς. Η πρόσβαση στην εργασία δεν είναι αυτόματο δικαίωμα των πολιτών τρίτων χωρών, όπως και αυτό της επανένωσης με τις οικογένειές τους. Η διάρκεια των αδειών διαμονής στην Ελλάδα κάθε τύπου, κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο. 
Γενική και οριζόντια, ως επί το πλείστον, προϋπόθεση διαμονής στην Ελλάδα είναι ασφαλιστική κάλυψη, δημόσια ή ιδιωτική, των αλλοδαπών για τους ίδιους κινδύνους που προβλέπονται και για τους ημεδαπούς. Η πρόσβαση στην εργασία δεν είναι αυτόματο δικαίωμα των πολιτών τρίτων χωρών, όπως και αυτό της επανένωσης με τις οικογένειές τους. Η διάρκεια των αδειών διαμονής στην Ελλάδα κάθε τύπου, κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο. 
Τόπος κατάθεσης
Σε οποιοδήποτε Τμήμα Αδειών Διαμονής
Χρόνος κατάθεσης
Δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής.
Συνοδεία οικογένειας
Επιτρέπεται
Οικογενειακή επανένωση
Δεν προβλέπεται
Ερώτημα ΥΔΤ
Ναι
Φορέας ασφάλισης
Ιδιωτική
Δεν επιτρέπεται
Πρόσβαση στην εργασία
Διάρκεια
5 χρόνια
Ανανέωση
Ναι

00-Αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής

Άδεια διαμονής

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης

Η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου ή Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.

Ηλεκτρονικό παράβολο

Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

Ανεξάρτητα από τον τύπο της άδειας διαμονής και κατά συνέπεια το είδος της δραστηριότητας ή τη φύση της διαμονής και εργασίας ενός πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση και ανανέωση της σχετικής άδειας διαμονής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα κοινά δικαιολογητικά, που διατρέχουν οριζόντια κάθε τύπο άδειας διαμονής και στα ειδικά δικαιολογητικά τα οποία εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας.
δικαιολογητικά
Έλεγχος νομιμότητας της συναλλαγής στη Μία-Στάση
Έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας δικαιολογητικών
Ολοκλήρωση διαδικασίας κατάθεσης αίτησης
-->
Έκδοση άδειας διαμονής
Απόρριψη αίτησης - ανάκληση άδειας διαμονής
οδηγός συναλλαγής με τις Υπηρεσίες
Η εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης, διαχρονικά, προϋποθέτει την εγκατάσταση και τήρηση μιας καθόλα βηματικής διαδικασίας, από την πρώτη επίσκεψη του συναλλασσόμενου πολίτη τρίτης χώρας στα Τμήματα Αδειών Διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι και την τελική απόφαση της Υπηρεσίας, για έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή απόρριψη του σχετικού αιτήματος. Η τυποποίηση αυτής της διαδικασίας είναι απολύτως κρίσιμη προκειμένου να αποφεύγονται λάθη, οι Υπηρεσίες να λειτουργούν ομοιογενώς και το διοικητικό αποτέλεσμα να είναι γρήγορο και πολύ υψηλού επιπέδου.
Στην παρούσα σελίδα παρέχεται ηλεκτρονική τυποποίηση και ψηφιοποίηση της συναλλαγής του πολίτη τρίτης χώρας με τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η διαδικασία αυτή έχει κατατμηθεί σε 5 τμήματα, α) στον έλεγχο της Νομιμότητας της συναλλαγής, β) στον έλεγχο των Δικαιολογητικών, κοινών και ειδικών, γ) στην ολοκλήρωση της διαδικασίας με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων και την χορήγηση (ή όχι) βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης ('μπλε' βεβαίωση), δ) το στάδιο της έκδοσης της άδειας διαμονής και τέλος ε) το στάδιο της απόρριψης σχετικών αιτήσεων (ή ανακλήσεων εκδοθεισών αδειών διαμονής) και της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας που προβλέπεται στη συνέχεια.