Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

νέα αναζήτηση

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

ΚΥΑ 123/2016, αρθ.3

Η10.2.Άδεια διαμονής σε π.τ.χ.(πλην Αλβανίας, Τουρκίας, πρώην ΕΣΣΔ) που επικαλείται ομογενειακή ιδιότητα και δεν κατέχει προηγούμενο τίτλο διαμονής

χορήγηση

ανανέωση

ανάλυση άδειας διαμονής
Γενική και οριζόντια ως επί το πλείστον, προϋπόθεση διαμονής στην Ελλάδα είναι ασφαλιστική κάλυψη, δημόσια ή ιδιωτική, των αλλοδαπών για τους ίδιους κινδύνους που προβλέπονται και για τους ημεδαπούς. Η πρόσβαση στην εργασία δεν είναι αυτόματο δικαίωμα των πολιτών τρίτων χωρών, όπως και αυτό της επανένωσης με τις οικογένειές τους. Η διάρκεια των αδειών διαμονής στην Ελλάδα κάθε τύπου, κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο ενώ για τη χορήγηση και ανανέωση των περισσότερων τύπων αδειών διαμονής απαιτείται η καταβολή χρηματικού τιμήματος (παραβόλου).Ο τόπος κατάθεσης ενός αιτήματος συναρτάται ως επί το πλείστον με τον τόπο διαμονής των αιτούντων ενώ ο χρόνος κατάθεσης υποκείται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, ανάλογα με τον τύπο της αιτούμενης άδειας διαμονής. Το οργανωσιακό παράδειγμα της 'Κιβωτού' για την αναπαράσταση των σχετικών πληροφοριών περιλαμβάνει, όπου τις βρίσκει διαθέσιμες, πληροφορίες από την Αιτιολογική έκθεση του Κώδικα Μετανάστευσης, ιστορικές αναφορές για την επιλεγείσα άδεια διαμονής καθώς και στατιστικά στοιχεία χρήσης της άδειας στο σύνολο της Επικράτειας.
Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα μας, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το χρόνο παραμονής αυτών στη χώρα αλλά και τον τύπο της χορηγηθείσας άδειας διαμονής. Για τις περισσότερες μάλιστα από αυτές, απαιτείται καταβολή χρηματικού τιμήματος (παραβόλου).
πλαίσιο δικαιωμάτων & υποχρεώσεων
θεσμικό πλαίσιο
Από τη θέση σε εφαρμογή του πρώτου μεταναστευτικού νόμου στη χώρα, του ν.3275/1925, η ελληνική Πολιτεία οργανώνει τη διοίκηση της Μετανάστευσης με μια αυστηρά προβλεπόμενη, βηματική διαδικσία την οποία η 'Κιβωτός' επιχειρεί να κατατμήσει και να παρουσιάσει στο πλαίσιο της στοιχειώδους και πλέον αφηρημένης αναγωγής των βημάτων σε έννοιες-κλειδιά. Έτσι, γενική και οριζόντια, ως επί το πλείστον, προϋπόθεση διαμονής στην Ελλάδα είναι ασφαλιστική κάλυψη, δημόσια ή ιδιωτική, των αλλοδαπών για τους ίδιους κινδύνους που προβλέπονται και για τους ημεδαπούς. Η πρόσβαση στην εργασία δεν είναι αυτόματο δικαίωμα των πολιτών τρίτων χωρών, όπως και αυτό της επανένωσης με τις οικογένειές τους. Η διάρκεια των αδειών διαμονής στην Ελλάδα κάθε τύπου, κυμαίνεται από 6 μήνες μς Επικράτειας. 
Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα μας, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το χρόνο παραμονής αυτών στη χώρα αλλά και τον τύπο της χορηγηθείσας άδειας διαμονής. Για τις περισσότερες μάλιστα από αυτές, απαιτείται καταβολή χρηματικού τιμήματος (παραβόλου).
δικαιολογητικά
Μια σωστά δομημένη διοικητική διαδικασία, δηλαδή μια σωστά σχεδιασμένη διαδικασία αναφοράς και αίτησης του πολίτη προς τη Διοίκηση, θα πρέπει να πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς ορισμένα και διακριτά στάδια, αυτοτελή αλλά και αλληλένδετα ταυτόχρονα, έτσι ώστε η ροή της διοικητικής πληροφορίας να κινείται απρόσκοπτα, γρήγορα και χωρίς λάθη, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα διοικητικό αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας. Η μακρά εμπειρία της πολιτείας στη διαχείριση εισερχόμενων μεταναστευτικών ροών με τη συνεχή θεσμική βελτίωση του νομικού πλαισίου, διασφαλίζει σήμερα την παρουσία ενός εξελιγμένου και πλήρως προβλεπόμενου πλαισίου αναφοράς των πολιτών τρίτων χωρών προς την ελληνική Διοίκηση. Η 'Κιβωτός' τυποποιεί αυτή τη διαδικασία, μοντελοποιώντας όλα τα διοικητικά στάδια που οδηγούν στη χορήγηση μιας άδειας διαμονής και με τρόπο βηματικό και αλγοριθμικό τα ομαδοποιεί σε συναφείς εννοιολογικές κατηγορίες, παρέχοντας παράλληλα επιπλέον πληροφορίες για κάθε διαδικασία, σε κάθε στάδιο. Με τη μέθοδο αυτή, η Διοίκηση διαθέτει πλέον ένα ευέλικτο εργαλείο προκειμένου να ομογενοποιήσει την εικόνα και τις διαδικασίες της προς το συναλλασσόμενο κοινό, αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξοικονομώντας υλικούς και άυλους πόρους από την τετριμμένη επανάληψη κυκλικών ενεργειών.
One-Stop Shop:
ψηφιακός οδηγός συναλλαγής 

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle